Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Kâr Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların İstisnaları ve Esasları

Kâr Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların İstisnaları ve Esasları

Tolga Poyraz 2 N 2

Bilindiği üzere, 2019 sonu itibariyle Çin’de başlayarak başta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı kapsamında alınan önlemler kapsamında 17.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 7244 sayılı Torba Kanun yürürlüğe girmiştir.

Torba Kanun ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na getirilen geçici düzenleme ile birlikte 30 Eylül 2020 tarihine kadar şirketlerin kâr dağıtımına sınırlandırmalar getirilmiş ve istisnaların ve dağıtıma ilişkin esasların Ticaret Bakanlığı tarafından belirleneceği düzenlenmiştir1. Söz konusu istisnalar ve dağıtıma ilişkin esaslar 16 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ“) ile belirlenmiştir.

Tebliğ’e ilişkin ayrıntıları aşağıda bilgilerinize sunmak isteriz.

1. Dağıtıma İlişkin Esaslar Nelerdir?

Torba Kanun’daki düzenlemelere ek olarak;

  • Torba Kanun ile birlikte 17 Nisan 2020 tarihinden önce sadece 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin erteleneceği düzenlenmişken bunlara ek olarak Tebliğ ile birlikte hesap döneminde zarar edilmiş olmasına rağmen serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemelerin de 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceği düzenlenmiştir. Ertelenen ödemelere ilişkin ise faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Torba Kanun ile birlikte genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlenmişti. Tebliğ ile birlikte 17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca yönetime organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmiş ise avans ödemelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceği hüküm altına alınmıştır.

2. Hangi Şirketlere İstisna Getirilmiştir?

Tebliğ ile birlikte istisna getirilen şirketler aşağıdaki gibidir:

  • İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan aynı kanun uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç olmak üzere, 120.000,00 TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Türk Ticaret Kanunu kapsamında başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.

3. İstisna Getirilen Şirketler Kâr Dağıtımı Öncesinde Neye Dikkat Etmelidir?

Yukarıda sayılan istisna kapsamındaki şirketlerin kâr payı dağıtımlarını genel kurulda görüşebilmek için Ticaret Bakanlığı?ndan uygun görüş almak zorundadır. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap durumuna ilişkin durum tablosu ile kâr ve zarar tablosuna ek olarak istisna kapsamında olduklarını tevsik edici belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

4. Kâr Payının Hesaplanmasında Esas Alınacak Hususlar Nelerdir?

  • Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olan şirketler tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 88. maddesine hazırlanan, bu şirketler dışında kalan şirketler ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırladıkları finansal tabloları esas alacaklardır.
  • Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşmayacaktır.

5. Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 16 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında ayrıntılı değerlendirme ve özel uygulamalarınıza yönelik hukuki yolların belirlenmesi için bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Tolga Poyraz

Avukat, LLM

tolga.poyraz@kurtandpartners.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir