İzzet Gürler - Yusuf Ertano N 2

Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) uyarınca alacağını tahsil için cebri icra yoluna başvuran alacaklının borçlunun üçüncü kişiler nezdinde var olan alacaklarının haczini talep etme hakkı mevcuttur. Bu talep sonucunda haciz[…]