Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Tolga Poyraz 2 N 2

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun (“Kanun”) ile başta Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan önemli değişikliklere ilişkin detayları ise aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 • Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisi verilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölge alanı dışında da kuluçka merkezi açılmasına Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) izni ile imkân tanınmıştır.
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin ana sözleşmesi ile ana sözleşmesinde gerçekleştirilen değişiklikler Bakanlık iznine tabidir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan firmalar için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlık İl Müdürlüklerince verilecektir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak ve girişimci bölgeden tahliye edilecektir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde mücbir sebep halleri dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak ve bu durum bölgedeki girişimcilere Bakanlık tarafından bildirilecektir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecektir. Bu destek aynı şekilde istihdam edilen doktora öğrencisi AR-GE personeli için, iki yıl süreyle verilebilecektir. Stajyerler ise Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde destek kapsamına alınabilecektir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konularak kullanılması şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirilecektir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin süre 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Bölgedeki şirketlere sermaye desteği sağlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sağladıkları desteklerin kurumlar vergisi kurum kazancından indirilebilmesi için sağlanan destek tutarı 500.000,00-TL’den 1.000.000,00-TL’ye çıkarılmış ve sağlanan desteğin en az 4 yıl boyunca ilgili destek sağlanan şirkette kalması, paylarının satılmaması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınmaması şartı getirilmiştir. Aksi takdirde indirim zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme zammı ile tahsil edilecektir.    
 • Kamu İhale Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 • Şikâyet ve itirazın şikâyet başvuru dilekçelerinde yer alması gereken diğer bilgiler ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere, bunların sunuluş şekli ile bu başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Kamu İhale Kurumu’na verilmiştir.
 • Elektronik İmza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 • Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit edebiliyorsa nitelikli sertifikayı kimlik kartına uzaktan güvenilir bir biçimde yükleyebilecektir.
 • Elektronik mühür uygulaması getirilmiştir. Buna göre; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmıştır.
 • Elektronik mührü ise elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve noterlikler kullanabilecektir. Dolayısıyla, artık belgeler elektronik ortamda da mühürlenebilecektir. Elektronik mühür, fiziki mührün tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 • İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası uygulaması getirilmiştir. Buna göre; bir internet sitesi ile bu sitenin sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikasıdır.
 • Elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında da uygulanacaktır.
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki destek, teşvik, indirim ve muafiyetten yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinden, yararlandırılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzeri olan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1/1/2022 tarihinden itibaren bu tutarın %2’sini geçici bir hesaba aktarmaları ve aktarmanın yapılmasından itibaren geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutarın Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmasında kullanılma şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte adı geçen kanun kapsamında destek ve teşvik unsurlarından yararlananların şartları taşıyıp taşımadığının tespitinin 2 yıl yerine, 3 yılda bir yapılması düzenlenmiş ve 31/12/2023 tarihinde sona ermesi öngörülen destek, teşvik ve muafiyetlere ilişkin süre, 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
 • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanında imza kaydı bulunanlarda haricen imza beyanı istenmeyecektir. İmza kaydı olmayanlardan alınacak imza beyanları için ise tebliğ çıkarılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınacak ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenmeyecektir. Diğer bir deyişle, kamu kurum ve kuruluşları artık imza sirküleri talep edemeyecek olup sicil kayıtları yeterli olacaktır.
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanunu’nda Yapılan Değişikliler
 • Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, belirli malvarlığı grupları üzerinden de gruplama yoluyla (alacak, stok, hammadde, ekipman gibi) rehin kurulmasına imkân tanınmıştır.

Söz konusu değişiklikler 3.2.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Kurt&Partners