Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544

Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni

Av. Özlem Kurt (“Kurt&Partners”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Kurt&Partners’ın etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Yapı Kredi Plaza- C Blok Kat: 8 D: 22B Levent / Beşiktaş /İSTANBUL adresinde mukim Av. Özlem Kurt Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kurt&Partners tarafından;

  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerekli görülmesi halinde başta kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, Kurt&Partners’ı denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, bize e-posta ile ulaşmanız halinde elektronik posta sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına, Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Kurt&Partners tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;  CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, mesleki deneyim, erkek çalışanlar için askerlik durumu, telefon numarası, e-posta adresi, referanslarınız, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

NOT: Çalışan adayı özgeçmişleri ve/veya eki kapsamında Kurt&Partners’a iletilen üçüncü kişilere ait kişisel verilerin (Referans kişisi gibi) Kurt&Partners ile paylaşıldığına dair gerekli bilgilendirmenin, çalışan adayı tarafından üçüncü kişilere yapılmış olduğu kabul edilmektedir.

5.         Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Kurt&Partners’a başvurarak;

•           Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

•           Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•           Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•           Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Yapı Kredi Plaza – C Blok Kat: 8 D: 22B Levent / Beşiktaş /İSTANBUL adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurt&Partners’ın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kurt&Partners, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurt&Partners tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Kurt&Partners tarafından reddedilecektir.

                                                                                                Av. Özlem Kurt